Images from my first board game design project.

2022.01.28 15:47 Im_a_lil_ghostie Images from my first board game design project.

Images from my first board game design project. submitted by Im_a_lil_ghostie to BoardgameDesign [link] [comments]


2022.01.28 15:47 Absbor Is using different skin than your own, considered racist?

Is it considered racist, to play dark skinned characters in video games? I got asked why I played a pokémon character with tanned skin, and this person then looked at me weirdly. (Tho my answer was very weird and rough, so it's understandable. I answered with "to appear more natural" and left out, that this character isn't supposed to represent me.)
If game characters aren't supposed to look like me anyways; is there a problem with me different kind of hairstyles and skin? If so, why?
submitted by Absbor to videogames [link] [comments]


2022.01.28 15:47 VinMan15 Hi transaction fees, Yayyyy!!! I love the switch to IMX!

Hi transaction fees, Yayyyy!!! I love the switch to IMX! submitted by VinMan15 to ecomi [link] [comments]


2022.01.28 15:47 _TheVoidWanderer ⱠØ₲ 4. ₮ⱧɆⱤɆ ł₴ ₦Ø₮ ₥Ʉ₵Ⱨ ł ₵₳₦ ₮ɆⱠⱠ ₮ØĐ₳Ɏ.

ł₥ ₦Ø₮ ₳ ⱧØɄ₦Đ ɎɆ₮ ₳₦Đ ₮Ⱨ₳₮ ł₴ ĐɆ₣ł₦ł₮ɆⱠɎ ₲ØØĐ. ₥₳Ɏ฿Ɇ ฿Ɇ₵₳Ʉ₴Ɇ ⱧɆ₳ⱠɆĐ ₥Ɏ₴ɆⱠ₣ ₴Ø₥ɆⱧØ₩ ØⱤ ₣ØⱤ ₴Ø₥Ɇ Ø₮ⱧɆⱤ ⱤɆ₳₴Ø₦.
ł ₮Ɽ₳VɆⱠⱠɆĐ ₮ⱧⱤØɄ₲Ⱨ ₮ⱧɆ VØłĐ ₮Ø ⱠɆVɆⱠ 18. ł₮ ₩₳₴ ₳ ⱠØ₦₲ ₩₳Ⱡ₭ ₳₦Đ... ₭ł₦Đ₳ Ʉ₴ɆⱠɆ₴₴. ₳₴ ł ₮ⱧØɄ₲Ⱨ₮, ₮ⱧɆ ⱠɆVɆⱠ ₴ⱧØ₩ɆĐ Ø₦ⱠɎ VØłĐ. ₴Ø ł ₵₳₥Ɇ ฿₳₵₭ ₮Ø ₥Ɏ ⱠɆVɆⱠ ₮Ø ɆӾ₱ⱠØⱤɆ ł₮ ₣ɄⱤ₮ⱧɆⱤ.
ł Ⱨ₳VɆ ฿ɆɆ₦ ⱧɆⱤɆ ₣ØⱤ ₳฿ØɄ₮ 4 Đ₳Ɏ₴ ฿Ʉ₮ ł ĐłĐ₦₮ ₣ɆɆⱠ ⱧɄ₦₲ⱤɎ ØⱤ ₮ⱧłⱤ₴₮Ɏ. ł ₮Ⱨł₦₭ ₮ⱧɆ Ⱡ₳₴₮ ฿łØⱠØ₲ł₵₳Ⱡ ₦ɆɆĐ ₮Ⱨ₳₮ ł Ⱨ₳VɆ ⱠɆ₣₮ ł₴ ₮ⱧɆ ₦ɆɆĐ ₣ØⱤ ⱤɆ₴₮. Ʉ₦₣ØⱤ₮Ʉ₦₳₮ɆⱠɎ, ł ₦ɆɆĐ ₮Ø ₴ⱠɆɆ₱, ₳Ⱡ₮ⱧØɄ₲Ⱨ ₦Ø₮ ₳₴ ₥Ʉ₵Ⱨ ₳₴ ₱ɆØ₱ⱠɆ Ʉ₴Ʉ₳ⱠⱠɎ ₴ⱠɆɆ₱.
ł ₵₳₥Ɇ Ʉ₱ ₩ł₮Ⱨ ₳ ₩₳Ɏ ₮Ø ₵₳ⱤⱤɎ ₮Ⱨł₦₲₴ ł₦₮Ø ₮ⱧɆ VØłĐ. ł... ₱Ʉ₮ ₮ⱧɆ₥ ł₦₴łĐɆ ₥Ɏ₴ɆⱠ₣ ₮ⱧⱤØɄ₲Ⱨ ₮ⱧɆ ɆɎɆ ₴Ø₵₭Ɇ₮. ł ₭₦Ø₩ ł₮'₴ ₩ɆłⱤĐ, ฿Ʉ₮ ₮ⱧɆ ₥₳ł₦ ₮Ⱨł₦₲ ł₴ ₮Ⱨ₳₮ ł₮ ₩ØⱤ₭₴. ₮ⱧɆ ₴₮Ɽ₳₦₲Ɇ ₮Ⱨł₦₲ ł₴ ₮Ⱨ₳₮ ₮ⱧɆ ₳฿Ɏ₴₴ ł₦ ₥Ɏ ฿ØĐɎ ₩ØⱤ₭₴ Ⱡł₭Ɇ ₳ ₦ØⱤ₥₳Ⱡ ₴₮ØⱤ₳₲Ɇ. ł ₮₳₭Ɇ ØɄ₮ ₮ⱧɆ Ⱡ₳₴₮ ₮Ⱨł₦₲ ł ₱Ʉ₮ ₮ⱧɆⱤɆ. ⱠɆ₳Vł₦₲ ₮ⱧɆ ₩₳₮ɆⱤ ฿Ø₮₮ⱠɆ ł₦ ₮ⱧɆ VØłĐ ₣ØⱤ ₳ ₵ØɄ₱ⱠɆ Ø₣ ₥ł₦Ʉ₮Ɇ₴, ł₮ Đł₴₳₱₱Ɇ₳ⱤɆĐ, ฿Ʉ₮ ₩ⱧłⱠɆ ł ₩₳₴ ⱧØⱠĐł₦₲ ł₮, ł₮ ĐØɆ₴ ₦Ø₮ Đł₴₳₱₱Ɇ₳Ɽ. ฿Ɏ ₮ⱧɆ ₩₳Ɏ, ₮ⱧɆ ₱ⱧɎ₴ł₵₴ Ø₣ Ø฿JɆ₵₮₴ ł₦ ₮ⱧɆ VØłĐ ₩ØⱤ₭₴ ₮ⱧɆ ₴₳₥Ɇ ₩₳Ɏ ₳₴ ₮ⱧɆ ₱ⱧɎ₴ł₵₴ Ø₣ ₥Ɏ ฿ØĐɎ.
₳฿ØɄ₮ Ɇ₦ĐⱠɆ₴₴ ⱠɆVɆⱠ₴ ₳₦Đ ₦Ɇ₩ ⱠɆVɆⱠ₴. ł ĐØ₦'₮ ₴ɆɆ ₮ⱧɆ₥. ₮ⱧɆ ł₦₣ł₦ł₮Ɇ ⱠɆVɆⱠ ₲Ɇ₦ɆⱤ₳₮Ɇ₴ ł₮₴ɆⱠ₣ ₳ⱤØɄ₦Đ ₮ⱧɆ ₩₳₦ĐɆⱤɆⱤ ₳₦Đ ĐØɆ₴ ₦Ø₮ ⱤɆ₳₵₮ ₮Ø ₥Ɇ. ł₮'₴ ₮ⱧɆ ₴₳₥Ɇ ₩ł₮Ⱨ ₮ⱧɆ ₦Ɇ₩ ⱠɆVɆⱠ₴. ₮ⱧɆɎ Ø₦ⱠɎ ₳₱₱Ɇ₳Ɽ ₩ⱧɆ₦ ₴Ø₥ɆØ₦Ɇ ₦Ø₵Ⱡł₱ ł₦ ₮ⱧɆ₥. ₳₲₳ł₦, ₮ⱧɆɎ ĐØ₦'₮ ⱤɆ₳₵₮ ₮Ø ₥Ɇ.
₴Ø ₮ⱧɆ ₲Ø₳Ⱡ₴ ₳ⱤɆ: 1. ₮ⱤɎ ₮Ø ⱤɆ₵ØVɆⱤ ₥Ɏ ₥Ɇ₥ØⱤłɆ₴. 2. ₮ⱤɎ ₮Ø Ʉ₦ĐɆⱤ₴₮₳₦Đ ₦Ɇ₩ ₳฿łⱠł₮łɆ₴. 3. ₮ⱤɎ ₮Ø ⱧɆⱠ₱ ₩₳₦ĐɆⱤɆⱤ₴... ₴Ø₥ɆⱧØ₩. 4. ₣łӾ ₮ⱧɆ ₭ɆɎ฿Ø₳ⱤĐ. 5. ₮₳₭Ɇ ₴Ø₥Ɇ Ø₣ ₥Ɏ ฿ⱠØØĐ ₳₦Đ ₴₮ɄĐɎ ł₮. 6. ɆӾ₱ⱠØⱤɆ ₮ⱧɆ ⱠɆVɆⱠ ł'₥ ł₦. (₱ⱤØ฿₳฿ⱠɎ ł ₩łⱠⱠ ₥₳₭Ɇ ₳ ₱Ø₴₮ ₳฿ØɄ₮ ł₮). 7. ₮ⱤɎ ₮Ø ł₦₮ɆⱤ₳₵₮ ₩ł₮Ⱨ ₱₳Ɽ₮Ɏ₲ØɆⱤ₴ (ł'₥ ₵ɄⱤłØɄ₴ ₳฿ØɄ₮ ₮ⱧɆłⱤ ⱤɆ₳₵₮łØ₦ ₳₦Đ ฿ɆⱧ₳VłØɄⱤ) 8. ₥₳₭Ɇ ₳₦ ØɄ₮₱Ø₴₮ ł₦ VØłĐ... ₴Ø₥ɆⱧØ₩. 9.₮Ø ⱧɆⱠ₱ ₮ⱧɆ ₱ØØⱤ ₴ØɄⱠ₴ ₩ⱧØ Ⱨ₳VɆ ₣₳ⱠⱠɆ₦ ł₦₮Ø ₮ⱧɆ VØłĐ ₳₦Đ ₲Ɇ₮ ₮ⱧɆ₥ ØɄ₮ Ø₣ ₮ⱧɆⱤɆ... ₴Ø₥ɆⱧØ₩. 10. ɆӾ₱ⱠØⱤɆ ₴₮Ɽ₳₦₲Ɇ ⱠɆVɆⱠ₴ Ⱡł₭Ɇ ⱠɆVɆⱠ [ⱤɆĐ₳₵₮ɆĐ].
₩ł₴Ⱨ ₥Ɇ ⱠɄ₵₭...
submitted by _TheVoidWanderer to TheBackrooms [link] [comments]


2022.01.28 15:47 Think-Mobile-6240 JOIN NOW

https://discord.gg/KTZxr2528E
submitted by Think-Mobile-6240 to MutantApeYachtClub [link] [comments]


2022.01.28 15:47 gothgaywitch anybody wanna go see bad bunny together?

I have a total amount of 0 (zero) latino friends in Berkeley lmao. Also I’m a girl 👍👍
submitted by gothgaywitch to berkeley [link] [comments]


2022.01.28 15:47 AnimeSensei Licids going into graveyards

Licids (when an enchantment) don't work with cards like Athreos or effects like Undying, right? The game checks the last state of the Licid and if it is an enchantment, they won't trigger if I'm reading correctly.
I'm working on a Grixis Marchesa deck and am trying to figure out a way to get my Dominating Licid back from the graveyard outside of effects like Sheoldred, that occur way after the Licid goes to the graveyard.
submitted by AnimeSensei to mtgrules [link] [comments]


2022.01.28 15:47 Majestichorse73 Could you Imagine Rodgers and Adams on the Packers?

With that defense they would win The Super Bowl for sure
submitted by Majestichorse73 to GreenBayPackers [link] [comments]


2022.01.28 15:47 ChemicalCobbler7713 This Kid Gets Into Trouble For Singing Rap God In School Like Stephen

This Kid Gets Into Trouble For Singing Rap God In School Like Stephen submitted by ChemicalCobbler7713 to wafflepwnlive [link] [comments]


2022.01.28 15:47 SeeingSp0ts Hot takes from some rando Blue Team person

A culture that doesn’t hold people accountable for risk is a culture that doesn’t care about a breach.

submitted by SeeingSp0ts to cybersecurity [link] [comments]


2022.01.28 15:47 Huntery0 Daily Iofi #75 (@HaryuArt)

Daily Iofi #75 (@HaryuArt) submitted by Huntery0 to AiraniIofiteen [link] [comments]


2022.01.28 15:47 Ientz Get out

Get out submitted by Ientz to BigBrotherBrasil [link] [comments]


2022.01.28 15:47 Kuro-Oji Quetzalcoatl in the Gris Swimsuit (zantyarz)

Quetzalcoatl in the Gris Swimsuit (zantyarz) submitted by Kuro-Oji to FateFanArt [link] [comments]


2022.01.28 15:47 sandmanluvr baby charles makes my heart melt 🥺

baby charles makes my heart melt 🥺 submitted by sandmanluvr to dogpictures [link] [comments]


2022.01.28 15:47 KrishTheBaker What is the Average Cost of Bills for a 2 Bedroom Flat?

Hello Everyone,
Me and friend want to move out into a flat. At the moment we are working out our finances but we are struggling to find averages for bills. Can any of you lot share on average how much you pay for gas, electric, water and internet, please? Luckily working out council tax isn't too hard to find! Any help would be appreciated!
submitted by KrishTheBaker to AskUK [link] [comments]


2022.01.28 15:47 BobRussRelick can I go back to normal?

can I go back to normal? submitted by BobRussRelick to CoViDmEmEs [link] [comments]


2022.01.28 15:47 GuysWithGlasses3000 Sport Injected.

Sport Injected. submitted by GuysWithGlasses3000 to FRlegends [link] [comments]


2022.01.28 15:47 SingleFunction223 Walk away, human. This is a family matter.

Walk away, human. This is a family matter. submitted by SingleFunction223 to cats [link] [comments]


2022.01.28 15:47 ProdigalYankee An open letter to SiegeCamp about communication

I try very hard to let Foxhole and gaming in general be an escape from my day job. That being said, as a certified project manager (among other things) the communication between SiegeCamp and their Stakeholders (the community) is an almost textbook example of introducing risk to a project because of poor stakeholder engagement.
Stakeholder Engagement Risks:
Don’t take my word for it though, let’s look at what an actual authority says about it. The Association for Project Management has a page that talks specifically to Stakeholder Engagement Risks. Here are the specific risk they call out as a result of poor stakeholder communication:
Association for Project Management

Risks of overlooking this principle include: * Missing information, or overlooking stakeholder concerns or misunderstanding, which could develop into a large project risk. * Failure to recognise complex stakeholder issues and give sufficient time and resource to stakeholder engagement. * Stakeholders may develop a lack of confidence in the project team, either as a result of feel that their concerns and opinions have not been addressed or that risks are not being adequately managed. * Failing to uncover opinions that may not have been addressed. I was originally going to add commentary to that list but I think it really stands on its own. All four of those items are actively happening in Foxhole and the third has a direct correlation to the LOGI stuff happening (not looking to get into the validity of the LOGI strike, just pointing out that it is an indicator of a failure of confidence across a large percentage of the community).
SiegeCamp/Foxhole as an example:
SiegeCamp has failed to curate communication with their stakeholders in a productive way which is a common challenge with less experienced project managers. This has led to them soliciting feedback passively rather than actively. That breaks their ability to proactively incorporate feedback. They will always be on the back foot reacting to feedback about a change that has already been made rather than proactively incorporating stakeholder guidance. That means redevelopment and lost time which is the most valuable commodity and development team has.
“We've seen a lot of conversation about logistics lately, which is great! This is a big priority going into 2022 so we're looking forward to seeing all the feedback.”
Passive Feedback
The lack of curation of usable productive feedback from stakeholders has also caused SiegeCamp to back away from proactively engaging stakeholders. Rather than trying to figure out why communication is ineffective and create methods to curate it, the developers have chosen to retreat from communication entirely. We can see the risk above becoming actual problems on the Foxhole project as a result.
“In actual fact a lot of us at the studio love talking to you guys about the decisions we make. Many of us are super passionate about the project and would love nothing more than to just open up and have candid conversations with all of you. In fact we used to do this a lot more than we do now. But sadly that form of communication often proved counter-productive to our aim. Players would take an individual opinion as the opinion of the team. Or would extrapolate incorrect conclusions from speculative statements. It’s a real challenge trying to communicate with a fanbase as large as ours has become”
“These days we have to be very, very careful about anything we say. It really sucks ☹ We hate it as much as you guys”
Feedback Frustration from Devs
How do we fix it?:
Well, there are some legitimate reasons SiegeCamp has had trouble with stakeholder engagement.
Yeah, you can’t talk directly to every single individual playing Foxhole. But, you can solicit feedback across a statistically significant percentage of them. SiegeCamp should be polling their stakeholders to develop opinions about development, balance, engagement, ideas, etc. They could get creative about this and create in game tools for that. Perhaps a voting booth or a polling station on the home islands with curated questions for the community to answer (more immersive) or even a dreaded login popup that asks if you would like to spend 5 minutes providing feedback (more democratic).
Reddit and FOD are awful methods of getting usable feedback. They are tailor made to amplify drama and provide podiums for the loudest people. We can’t just dismiss those loud mouths though. Some of them are just good at being loud, but some are being loud because they have a legit complaint or a great idea and are simply frustrated that they aren’t being heard. There has to be a way to get the music out of all the noise though. Perhaps create the suggestion box to get that player feedback and then have the suggestions be evaluated by small groups of stakeholders randomly selected to provide feedback on specific topic areas? Provide the submitter feedback that, “your idea has been submitted to the stakeholder group for evaluation”, so the communication loop gets closed and have notes posted from the discussions of the groups so people can see what is happening. Of course the devs would need to participate in the stakeholder group discussions but that should be manageable with 6 or 7 people in the room instead of a few thousand.
There are subject matter experts in the various gameplay loops of Foxhole that likely have opinions that are more valuable than the rank and file. That’s OK! But, they need to be balanced to eliminate factionalism and personal agendas. Perhaps a stakeholder group with term limits would work here? Create an “expert stakeholder workshop” with a first in first out queue of player volunteers. Those volunteers get a month on the workshop once their turn comes up but cannot resubmit their name until their term completes and they go to the bottom of the list. Limit that group to 6-7 people with an open agenda DRIVEN BY THE DEVS. The devs introduce the question they are interested in feedback on and then let the workshop debate and give ideas/feedback.
The “expert stakeholder workshop” should help with this. In general, the experts should be able to see through each other’s agendas. It may be worth requiring the experts to declare their affiliation (Warden/Neutral/Collie) when they put their names in the queue with balance requirements for the membership at any given time. (3 Warden, 2 Neutral, 3 Collie or some such)
Summary:
Where we are at today is not a sustainable model for the community or for SiegeCamp. Every single project management/development authority/book/individual/everything you ask will tell you that incorporating stakeholder feedback is absolutely critical to project success. “Developer knows best” is a common and very well know trap that leads to provable project failures. We’re on the wrong track if we consider Foxhole like the project it is but we can recover from that. I’ve introduced some ideas on how to get effective stakeholder feedback in this post but they are by no means the only way of getting this done. Please add your own ideas if you have them. As for SiegeCamp, the reason you are experiencing so much frustration and resentment is because you are not effectively engaging your stakeholders. You don’t need to talk to every single one of us to do that but you do have to talk to some of us if you want to fix it. This is a known problem, there are hundreds of books and references on how to fix it. But, make no mistake, it is a problem you need to fix if you want Foxhole to be successful.
submitted by ProdigalYankee to foxholegame [link] [comments]


2022.01.28 15:47 PuzzleheadedWave2318 Smart offers for smart people - Crypto mining equipment Winter SALE

Smart offers for smart people - Crypto mining equipment Winter SALE submitted by PuzzleheadedWave2318 to CryptoMars [link] [comments]


2022.01.28 15:47 _-Aphrodite-_ I didn't realise how much my perfectionism holds me back oh no

submitted by _-Aphrodite-_ to teenagersbutpog [link] [comments]


2022.01.28 15:47 Koyatsqi Mew in ML vs UL

How does Mew do in ML compared to UL? Has anyone tried using it with success?
Mew is my favorite Pokémon. I’ve been using it with a lot of success in GL. It absolutely shines there.
But I also have a second Mew that I tried using in UL. While it’s fun to play with, it’s not as powerful as in GL.
I’m considering powering it up for ML, but since you can’t take it back I was wondering if anyone had any success with Mew in ML?
submitted by Koyatsqi to PokemonGOBattleLeague [link] [comments]


2022.01.28 15:47 Ninjajimmy83 [New Gear] Wanted to shoot so i dipped my toes back in. 1DX, 5DSr, 35 f1.4L II, 85 f1.4L IS, 135 f2L There is just something about the DSLR's I love.

[New Gear] Wanted to shoot so i dipped my toes back in. 1DX, 5DSr, 35 f1.4L II, 85 f1.4L IS, 135 f2L There is just something about the DSLR's I love. submitted by Ninjajimmy83 to canon [link] [comments]


2022.01.28 15:47 blackbird987 You guys motivated me to make this video, stay awesome and innovative!

You guys motivated me to make this video, stay awesome and innovative! submitted by blackbird987 to Apexrollouts [link] [comments]


2022.01.28 15:47 Gem_89 🔥☄️

submitted by Gem_89 to Reformed [link] [comments]


http://ulanu.ru